26 listopada 2014

...Andrzej Łaskarz z Gosławic herbu Godziemba...

...herb Godziemba...
źródło: klik
...Andrzej Łaskarz (syn komesa Łaszcza z Gosławic i Doroty prawdopodobnie spokrewnionej z biskupem poznańskim Piotrem Wyszem) biskup poznański, dyplomata, reformator, doktor praw, uczestnik soborów...

...jak wynika z jego zeznań złożonych na procesie polsko-krzyżackim, toczącym się w 1422 r. przed legatem papieskim Antonim Zeno, urodził się w w roku 1362, zapewne w Gosławicach, w rodzinie Łaszcza - łowczego konińskiego urzędującego w II poł. XIV w. Jego bratem był Deresław z Lichenia, łowczy kaliski, a na podstawie przekazu Jana Długosza można sądzić, że był siostrzeńcem Piotra Wysza z Radoliny - biskupa krakowskiego a następnie poznańskiego...

...naukę rozpoczął w szkole parafialnej w Brodnicy a następnie podjął studnia na Uniwersytecie Karola w Pradze, gdzie pojawił się w 1379 roku. Jako bakałarz został wymieniony w 1392 r. Następnie w latach 1402-1405 studiuje prawo w Padwie, gdzie  uzyskuje doktora prawa (dekretów), promotorem był Piotr Wysz z Radoliny...

...herb Godziemba,
Kościół w Gosławicach...
źródło: klik
...karierę duchową rozpoczął jako prepozyt włocławski (1392), kanonik płocki (1398-1407), kanonie krakowską piastował w 1404 r. a w roku następnym otrzymał prowizję na kononię wrocławską, w 1407 r. został kanonikiem poznańskim. Dziekanem krakowskim został w 1413 r. Jako kantor i kanonik poznański został kanonicznie wybrany 31 maja 1414 r. na biskupa poznańskiego. Na tej godności był zatwierdzony przez papieża Jana XXIII bullą z 28 września 1414 r. Wkrótce (listopad tego roku) wraz z delegacją polską wyjechał na Sobór Powszechny w Konstancji...

...aktywnie działał w służbie państwa i Kościoła Polskiego. w  1397 r. był kanclerzem Królowej Jadwigi. Często udawał się z różnego rodzaju misjami dyplomatycznymi do państwa krzyżackiego w Prusach, do rycerza Zygmunta Luksenburskiego, wyjeżdżał też na Węgry. Należał do grona najwybitniejszych dyplomatów polskich czasów państwa Władysława Jagiełły...

...do kraju powraca w 1418 r. i od tego czasu zajmował się sprawami diecezji poznańskiej. Od 1420 r. stopniowo odsuwany od znaczących misji dyplomatycznych. Zmarł w rodzinnych Gosławicach 23 sierpnia 1426 r., co odnotował nekrolog klasztoru cysterskiego w Lądzie, którego dobrodziejami, od ponad stulecia, byli jego przodkowie oraz brat Dersław (Dzierżsław) z Lichenia...

...z Gosławicami i Andrzejem Łaskarzem wiążą się dwa cenne zabytki architektury średniowiecznej - kościół parafialny św. Andrzeja Apostoła z unikalnym zespołem herbów przedstawionych na wspornikach żebrowania sklepienia oraz zamek, który rozbudował jego bratanek - Jan z Lichenia...
...zamek w Gosławicach...
źródło: klik
 
...kościół w Gosławicach...
źródło: klik